تعرفه عادی
رایگان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
1پیامک15.8 تومان
1000 پیامک14.8 تومان
10000 پیامک13.8 تومان
50000 پیامک13.6 تومان
100000 پیامک13.4 تومان
1000000 پیامک12.9 تومان
ثبت نام
تعرفه تک ستاره
50000 تومان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
1پیامک14.8 تومان
1000 پیامک13.8 تومان
10000 پیامک13.6 تومان
50000 پیامک13.4 تومان
100000 پیامک12.9 تومان
1000000 پیامک12.6 تومان
ثبت نام
تعرفه دو ستاره
99000 تومان
حداقل خرید پیامکهزینه هر پیامک
1پیامک12.2 تومان
1000 پیامک12.2 تومان
10000 پیامک12.2 تومان
50000 پیامک12.2 تومان
100000 پیامک12.2 تومان
1000000 پیامک12.2 تومان
ثبت نام
امکانات تمامی سامانه‌ها یکسان می‌باشد،تفاوت پنل ها تنها در قیمت پیامک ها است
ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می شود